A szeptember elsejei évnyitóval megkezdődött a 2011/2012-es tanév a Zempléni Általános Iskolában. Az ünnepélyes tanévnyitón Benkő Sándorné, az iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket:

 

 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők, Kartársak!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tanévnyitó ünnepségünkön minden kedves megjelent vendégünket, a szülőket, a tanulóifjúságot, a kollégákat, a különböző felekezetű egyházak képviselőit, és meghívott vendégeinket: Makkoshotyka település polgármesterét,Kántor Ferenc urat, Kovács József urat, Bodrogolaszi község polgármesterét, Ráski Gáborné körjegyzőasszonyt, valamint a tagintézmények vezetőit.

Külön is, megkülönböztetett szeretettel üdvözlöm első osztályos tanulóinkat, akik lehet, hogy kicsit megszeppenve, de mégis kíváncsian és örömmel jöttek közénk. és most kezdik meg az iskolába járás hosszú folyamatát. Ugyanilyen megkülönböztetett szeretettel köszöntöm a Makkoshotykáról érkezett 4. osztályos tanulókat, akik mától intézményünkben folytatják általános iskolai tanulmányaikat.

Még szinte el sem némult fülünkben az előző tanévet búcsúztató csengő szava, még magunk előtt látjuk a ballagó nyolcadikosok meghatottságtól csillogó tekintetét, még elevenen él bennünk az elszállt nyár minden öröme, a nyaralások, a játékok, a kirándulások emlékei, még orrunkban érezzük a strandok, a vizek illatát, s máris itt állunk egy új tanév küszöbén.

Bízom benne, hogy a gyorsléptű nyár mindenkinek elegendő időd hagyott a pihenésre és mindannyian készen állunk az újabb feladatokra, sok új örömet és érdekességet is várva a tanévtől.

 

Kedves kis elsőosztályosok!

A ti számotokra leginkább új ez a mai nap!

Biztosan hetek óta készülődtök, rendezgetitek új iskolatáskáitokat, füzeteiteket, ceruzáitokat. Bizonyára számolgattátok, hogy hányat kell még aludni, amíg kezdődik az iskola. Ez a nap is elérkezett.

Most még nehéz elengedni édesanyátok biztonságot és szeretet sugárzó meleg kezét. Bizonytalanok még az első lépések az új környezetben, de a tudás utáni vágy, az iskolássá lenni akarás, a tanító nénitek, Szilvike néni barátságos szava megkönnyíti majd, és egyre bátrabbakká és egyre magabiztosabbakká teszik ezeket a lépéseket.

Kívánom, hogy minél hamarabb tudjatok eligazodni majd a betűk és a számok útvesztőiben, legyetek mindig vidámak és érezzétek jól magatokat új közösségetekben.

Kedves makkoshotykai Negyedik Osztályosok!

A ti számotokra ez a tanév még nagyobb kihívást jelent, mint az eddigiek. Néhányan közületek kicsit félve, kicsit szorongva, ugyanakkor valamennyien kíváncsian érkeztetek ma ide, a tanévnyitó ünnepélyre, illetve az első tanítási napra. Remélem minél előbb megismerkedtek új környezetetekkel, osztálytársaitokkal, a titeket tanító pedagógusokkal, az itt kialakított szokásokkal, s mindannyian jól fogjátok magatokat érezni új iskolátokban. Kérlek titeket, hogy tegyetek meg mindent azért, hogy tanulmányi munkátokban sikereket, eredményeket érjetek el, hogy szüleitek, előző iskolátok, településetek büszkék lehessenek rátok!

Kedves nyolcadikosok!

 

Immár utolsó évnyitótokat élitek meg ebben az iskolában. Eljött az idő, amikor Ti lettetek a legnagyobbak. A mai naptól rátok figyelnek leginkább a kisebbek. Ti szolgáltok jó, vagy rossz példával számukra. Legyetek jó példaképek mind a tanulás, a magaviselet, mind a szolíd megjelenés területén. Legyetek segítői az ügyeleteseknek a rend és a tisztaság megőrzésében.

Szeptember van, a kezdés és az újrakezdés hónapja, az elhatározások ideje.

Ilyenkor határozza el a diák, hogy pontosabban, jobban végzi majd munkáját, szorgalmasabban tanul mint az előző évben.

Ilyenkor határozza el a szülő, hogy még alaposabban, változatosabb módszerekkel ismerteti meg tanítványaival az élet, a valóság ezernyi szépségét.

Kívánom, hogy ezek a tervek, vágyak, elhatározások valósággá érjenek, a becsülettel végzett munkával, tanulással elért eredmények új és újabb, a jövőt szolgáló, magasabb, de józan célok elérésére sarkaljon mindannyiunkat.

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Intézményünk életében is változások történtek. 2011. szeptember 1-jétől Sárazsadány és Vámosújfalu települések kiléptek a Bodrogolaszi Intézményfenntartó Társulásból és új önálló intézményfenntartó társulást hoztak létre, mely során a Vámosújfalui Tagiskola és Tagóvoda kiválik a Zempléni Általános Iskola és Óvoda intézményből.

A társulásban így Bodrogolaszi és Makkoshotyka települések maradtak óvodáikkal és iskoláikkal. A sárazsadányi bejáró gyerekek továbbra is iskolánk tanulói maradnak, hiszen a szülők döntési joga, hogy gyermeküket melyik iskolába, óvodába járatják. A társulásban maradt önkormányzatok nevében elmondhatom, hogy a képviselő-testületek mindent megtesznek azért, hogy óvodásaink, iskolásaink jól érezzék magukat saját megszokott környezetükben és minél színvonalasabb, modern, hatékony oktatásban-nevelésben részesüljenek.

Ebben a tanévben is a TÁMOP 3.1.4. pályázat megvalósításában a kompetencia alapú oktatás továbbra is fenntartásra kerül. Ennek megfelelően a 2. osztályban matematika, a 3. osztályban szövegértés-szövegalkotás programcsomag, az 5. osztályban életpálya-építés, a 8. osztályban élő idegen nyelv programcsomag folytatására kerül sor. Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása az 5. osztályban természetismeretből, a 8. osztályban magyar nyelv és irodalom tantárgyból lesz. Továbbra is tervezünk témaheteket, projekthetet, hiszen ezzel színesíthetjük, tartalmasabbá tehetjük iskolánk életét.

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Örömmel számolhatok be arról, hogy a Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett „Modern oktatási eszközökkel az új generációk sikerességéért Bodrogolasziban” elnevezésű pályázat keretében, augusztus hónapban iskolánk szaktantermeibe 4 db informatikai tantermi csomagot szereltethettünk be (interaktív táblát, projektort, laptopot tartalmaz), ezen kívül 1 db alkalmazási szervert, 1 db szerver szoftvert, 1 db WIFI csomagot, mely az internet-hálózat bővítését jelenti, valamint 2 db SNI csomagot, mely szavazó-szetteket tartalmaz.

A vámosújfalui iskolával együtt 13.178.900,- Ft összegű támogatás került felhasználásra.

A projekt elválaszthatatlan része volt az interaktív táblák használatához kapcsolódó oktatás, mely során intézményünk 26 pedagógusa külön 10 órás továbbképzésen vett részt.

Az „intelligens” iskola programban az interaktív oktatás megfelel a rohanó világ elvárásainak, a diákok és a pedagógusok motiváltabbá, a tanórák élvezhetőbbé válnak, ahol a kép, a hang és az interaktivitás fontos szerepet játszik.     

A projekt eredményeként az információs és kommunikációs technikával támogatott oktatási-nevelési módszerek kifejlesztésével hozzájárulunk az oktatás hatékonyságának és színvonalának növeléséhez, a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulóink egyedi fejlődéséhez jobban idomuló tanulási folyamat megvalósításához, biztosítva a korszerű és integrált oktatás feltételeit, valamint e modern eszközök segítségével biztosítottá válik a területi minőségi felzárkózás és a továbbtanulás esélye.            Kedves Gyerekek! Kérlek titeket, vigyázzatok az új eszközökre, hiszen a ti oktatásotok könnyítését, színesebbé tételét szolgálják ezek a drága berendezések.

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Kedves Kollégák!

Szeretnénk, ha az iskolánkban a tudás értékké válna. Szeretnénk, ha az iskolánk minden világnézetű, szemléletű tanuló előtt nyitva állna. A magyar nyelvünket gondozó, történelmünket megbecsülő, hagyományainkat ápolni tudó iskolát szeretnénk, ahol az egész személyiség, - az értelem és az érzelem, a fizikum és a jellem – harmonikusan és differenciáltan fejlődik.

Törekedjünk a minél korszerűbb ismeretek, műveltség megszerzésére, munkánknak, tanulási módszereinknek az igényesség, a következetesség legyen a mozgató rugója.

Tevékenységeink során figyeljünk mások méltóságának tiszteletben tartására, a saját méltóságunk megőrzésére is. Tegyünk meg mindent környezetünk védelmére a rend és a tisztaság megóvása érdekében.

Iskolánk tantermeit, folyosóit, mellékhelyiségeit a nyár folyamán kifestettettük, a szükséges javításokat a közhasznú munkásokkal elvégeztettük. Köszönet érte a fenntartónak.

Vigyázzunk rá, hogy minél tovább élvezhessük a tisztaság komfortérzetét.

Bizonyára meglepetés éri az alsó tagozatos kisdiákokat, hogy tantermeiket új egyszemélyes padokkal és hozzájuk tartozó székekkel rendeztük be, melyeket a tanév végén szereztünk be a jótékonysági bál bevételéből.

Kedves Alsósok! Kérlek titeket, óvjátok a bútorzatot, hogy még az utánatok következők is sokáig élvezhessék ezeket a padokat, székeket!

Kedves Szülők!

Kérem Önöket és a szülői munkaközösség tagjait, hogy az iskola és a szülői ház kapcsolatának erősítése, a problémák közös rendezése és a gyerekek érdekében törekedjünk a rendszeres és folyamatos partneri kapcsolattartásra, hiszen közös célunk, munkánk egymásra épültsége megköveteli a problémákat feltáró, azokat rendezni akaró, jóindulatú és segítőkész együttműködést. Felmerülő gondjaikkal, problémáikkal keressék az osztályfőnököket, és az érintett nevelőket, - nem csak a szülői értekezletek alkalmával,- akik fogadó óráikon készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

 

Iskolánk tantestületét sem hagyta érintetlenül az elmúlt nyár.

 Az 1-2. osztály osztályfőnöke Galgovics Szilvia, a 3-4. osztály osztályfőnöke Nagy Anita kartársnők lettek.

A 2. osztályban matematikát és magyart és környezetismeretet tanít Tóthné Mészáros Szilvia, illetve a 3. osztályban Pozbai Zsuzsanna intézményegység-vezető helyettes, aki a felső tagozatban az 5. -6. osztályban tánc és drámát is tanít.

Az 5. osztály osztályfőnöke: Bánfai Ágnes, aki a felső tagozatban matematika tantárgyat tanít.

Régi és egyben új kollégánk, Timkó Norbert lett a 6. osztály osztályfőnöke és 1.-8. osztályig testnevelés tantárgyat tanít iskolánkban.

A 7. osztály osztályfőnöke: Hudák András történelem szakos kolléga.

A 8. osztály osztályfőnöke: Korona Katain földrajz-biológia szakos kolléganő lett.

Iskolánkban az angol nyelvet a Budai János kolléga tanítja majd, aki Gyeden lévő kolléganőnket, Nyirkos Nikolettát helyettesíti.

A fizika tantárgyat Jobbágy György matematika-fizika szakos óraadó kolléga tanítja majd.

A kémia tantárgy oktatását Dr. Komáromy Sándorné óraadó pedagógus végzi.

A magyar nyelv és irodalom tantárgyat az 5. és 6. osztályban az idén is Diósi Istvánné óraadó tanár tanítja.

Az ének-zene tantárgy tanítását iskolánk volt diákja, Sándor Csilla óraadó végzi, aki egyben az énekkar vezetője is lesz.

A makkoshotykai napközi-otthonos csoport vezetője Ujhelyi Imréné lesz, aki egyben betanít a Makkoshotykai Tagiskolában is.

 

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! Kedves Vendégek, Kollégák!

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy két kolléganőnket, Géresi Istvánnét és Marczi Miklósnét, ma elbúcsúztathatom intézményünktől, és megköszönjem pedagógusi munkájukat nyugdíjba vonulásuk alkalmából. Mindketten közel 4 évtizeden át lelkiismeretesen, becsülettel, sokszor már egészségüket sem kímélve oktatták, nevelték tanítványaikat.

Munkájuk elismeréseként a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazta őket.

Engedjétek és engedjék meg, hogy a kitüntetések átadása előtt méltassam sikeres pályafutásukat.

Géresi Istvánné kolléganő közel 40 évet töltött el a pedagógus pályán.

Munkahelyei:

1974-2008: Általános Iskola, Makkoshotyka

2008 –         : Zempléni Általános Iskola és Óvoda, Makkoshotykai Tagiskola

1974-től tanít a mai Zempléni Általános Iskola és Óvoda Makkoshotykai Tagiskolában. A közel 4 évtizedes pedagógusi pályáját tanítóként a felső tagozatban kezdte, matematika és fizika tantárgyakat oktatott képesítés nélkül. A munkájához elengedhetetlennek tartotta az önképzést, illetve a szakos továbbképzést, ezért 1977-ben matematika szakos tanári diplomát szerzett a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Lelkiismeretesen, odaadóan, szinte fáradhatatlanul, nagy türelemmel és személyes példamutatással nevelte, oktatta a község túlnyomó részben roma származású, halmozottan hátrányos helyzetű iskolásait a jóra, a szépre, a becsületre és az emberségre. Tanítványai rendszeres résztvevői voltak a Sárospataki Ellátási Körzet által meghirdetetett tanulmányi versenyeknek, ahol sikeres szereplésükkel öregbítették az iskola jó hírnevét. Az iskola diákjain kívül a község fiataljai részére táncházat vezetett, rendszeres színházlátogatások szervezésével próbálta kialakítani az ott élőkben a kultúra, a művelődés iránti igényt, szeretetet.

1985-től 1996-ig iskolaigazgatóként meghatározó szerepet töltött be a település közéleti munkájában. Igazgatósága alatt öt évig nemcsak saját intézményének szakmai munkáját, hanem a szomszéd település, Hercegkút község iskolájának életét is irányította. Pedagógusként és vezetőként is a településen élő roma származású tanulók felzárkóztatását és a társadalomba való zökkenőmentes beilleszkedésüket tartotta a legfontosabbnak a jó képességű tanulók tehetséggondozása mellett. Munkája során igyekezett kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket, megragadni az alkalmat a település, a tanulók és a szülők éltének, szociális helyzetének jobbítására.

2008-tól az iskolatársulásban működtetett Makkoshotykai Tagiskola tagintézmény vezetőjeként segítette az intézményvezetés és a nevelőtestület munkáját.

Marczi Miklósné kolléganő az idén 40 évet tölt el a pedagógus pályán.

Munkahelyei:

1971 -1977: Általános Iskola, Bodroghalom

1977 – 2008: Általános Iskola, Makkoshotyka

2008-         : Zempléni Általános Iskola és Óvoda, Bodrogolaszi

Kolléganőnk négy évtizedes pedagógiai munkáját 1971-ben kezdte képesítés nélküli nevelőként, majd 1976-ban biológia-földrajz szakos tanári diplomát szerzett az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán.

Pedagógiai munkája során nagy odaadással, türelemmel és kiváló szakértelemmel oktatta, nevelte a hátrányos kistérség településén élő túlnyomó részben roma származású iskolás tanulókat. Évekig osztályfőnökként személyes példamutatással segítette a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók továbbhaladását. Rendszeres felzárkóztatással, egyéni fejlesztéssel, különböző roma integrációs programokban való részvétellel erősítette a diákokban a felemelkedés lehetőségét, a társadalomba való beilleszkedés és helytállás fontosságát. Oktatói nevelői munkájában kiemelt hangsúlyt fektetett a szülőföld, a természet szeretetére, a környezet megóvására, annak védelmére. Diákjai aktív résztvevői voltak az országos, a megyei és a körzeti szintű környezetvédelmi programoknak. A tanulók hasznos szabadidejének eltöltése, nemzeti kultúránk megismerése és ápolása céljából rendszeresen országjáró tanulmányi kirándulásokat, nyári táborokat szervezett. Lelkesedése, gyermekszeretete, ösztönző hatással volt a pályakezdő fiatal kollégákra.

1989-től 1996-ig a Makkoshotykai Iskola igazgatóhelyetteseként, majd 2001-től 2007-ig igazgatóként magas szinten irányította az intézményben az oktató-nevelő munkát, ezért a település közéletében kiemelt szerepet töltött be. A község iskolájának fejlesztése, megtartása érdekében a pályázati lehetőségek maximális kihasználására törekedett.

2008-tól az iskolatársulásban működtetett Zempléni Általános Iskola és Óvoda pedagógusaként segítette az iskolavezetés és a nevelőtestület munkáját.

 

Kedves Kolléganők!

Tudom, hogy most mindketten a pihenésre, a nyugalomra vágytok, hiszen hosszú éveken keresztül igen kemény, fáradtságos, lelkiismeretes munkát végeztetek iskolátokban, majd otthonotokban egyaránt. A hivatástudat olyan nagymértékű volt életetekben, hogy sokszor fontosabbnak tartottátok a munkahelyi gondok, problémák megoldását, a másokon való segítést, mint a saját magatokkal, egészségetekkel való törődést.

Holnaptól már másképpen lesz. Nem kell időre beérnetek a munkahelyre, nem kell tanmenetet készítenetek, nem kell készülnötök a másnapi tanítási órákra, nem kell dolgozatot javítanotok.

De én biztos vagyok benne, hogy néhány hét, hónap elteltével hiányozni fog nektek az iskola illata, a tábla, a kréta lehulló pora, az iskolacsengő, a gyerekek zsivaja, a kollégák egy-egy kacaja. Kérlek titeket, ha ezt érzitek, látogassatok meg bennünket, hiszen mi mindig szívesen látunk titeket közöttünk.

 

Kedves Éva és Kati!

A Zempléni Általános Iskola és Óvoda intézmény nevében gratulálok mindkettőtöknek sikeres, eredményes pályafutásotokhoz, s az elkövetkezendő nyugdíjas éveitekhez kívánok nektek nagyon jó egészséget, és sok-sok örömet, boldogságot családjaitok és főként unokáitok körében.